Council on the Status of Women, Subject Files, Women's Bureau 1974-1976