Governor Arthur Dobbs: Person to Dobbs, April 30, 1756